Om oss - utbildningar inom naturturism - ForshagaAkademin

Om oss

Om skolan

ForshagaAkademin är en friskola som startade 1997 och som fick sin nuvarande utformning 2002. Här finns spännande gymnasieprogram inom naturturism och djurvård: Viltvård, Sportfiske, Äventyrsturism och Hundsport. Dessutom finns ett IM-program (individanpassad yrkesutbildning) för elever med funktionsvariationer och ett språkintroduktionsprogram. Vi har också Sveriges enda YH-utbildning inriktad mot Fiske- och jaktguide.

VÅR FILOSOFI

ForshagaAkademin utbildar människor som vill jobba inom den naturbaserade upplevelsenäringen. Här finns elever från hela Sverige och våra nordiska grannländer.

Skolans idé har alltid varit att samverka med de branscher, företag och organisationer som är verksamma inom skolans olika utbildningsområden. De olika branscherna har stöttat arbetet med att förverkliga våra utbildningar och de medverkar löpande i skolans fyra yrkesråd. Detta leder till att våra utbildningar ständigt utvecklas och hålls uppdaterade.

ÄGARSTRUKTUR

ForshagaAkademin är en fristående skola och ägs av Per Johansson och Lollo Englund. Per Johansson är verksam som skolchef och Lollo Englund är fastighetsansvarig samt instruktör på Sportfiskegymnasiet.

Per och Lollo var med och startade skolan 1997. De båda ägarna bor med sina respektive familjer i Forshaga.

Skolledarna har ordet

Här beskriver skolchef Per Johansson och rektor Fredrik Ernfridsson sin syn på ForshagaAkademin och skolans framtid.

ForshagaAkademin är en skola som ständigt vill utvecklas framåt. För oss räcker det inte med att vara bra eller mycket bra, vi vill vara bäst på det vi gör. Då kan man naturligtvis fundera på hur bygger man en skola som är bäst på att genomföra sina utbildningar?

För oss finns det flera svar, men det kanske viktigaste är vad utbildningarna skall leda till! Här är det väldigt viktigt att lyssna på respektive bransch vad de vill att vi skall ha för utbildningsinnehåll så att våra elever blir intressanta att anställa.

Anställningsbarhet är för oss ett viktigt ledord! Därför jobbar vi mycket med branschkontakter; vi har yrkesråd som är med och pekar på branschernas behov av olika yrkesutgångar, vi har ett nära samarbete med ett stort antal praktikplatser och vi jobbar en hel del med studiebesök och gästföreläsare.

Utbildningarna skall självklart också ge goda förutsättningar för de som vill studera vidare, att ge möjligheten till behörighetsgivande studier är för oss självklart!

Som gymnasieelev kan man alltså förvänta sig några spännande studieår, där man får en gedigen gymnasial utbildning med mycket goda framtidsutsikter. Man kommer till en skola med mycket god stämning där det finns en smått unik närhet mellan personal och elever.
Ambitionen är att vi inom en snar framtid ska ha befäst vår ledande ställning som kunskapscenter inom varje utbildningsområde.

När vi tittar framåt ser vi att det finns ett stort behov av utbildad personal inom våra utbildningsområden, vi utbildar verkligen för framtida arbetsplatser!

Varmt välkommen till oss här på ForshagaAkademin!
Per & Fredrik

Jobba hos oss

Just nu har vi inga lediga tjänster.

– SPONTANANSÖKAN
Är du intresserad av att jobba på ForshagaAkademin? Hör gärna av dig med din ansökan och CV till: info(at)forshagaakademin.se

Vi bryr oss

Vi på ForshagaAkademin bryr oss om och är engagerade i världen runt oss. Här kan du läsa om några av de saker vi arbetar med eller stödjer.

Hälsa

På skolan finns en hälsogrupp som jobbat aktivt under flera år för att främja hälsosituationen bland såväl elever som personal. Förutom det interna hälsoarbetet stödjer vi nationella initiativ som motverkar mobbing och projekt som bekämpar alkohol och narkotika.

Lokala föreningslivet

ForshagaAkademin sponsrar ett antal lokala idrottsklubbar och enskilda idrottsutövare. Dessutom skänker vi pengar till olika lokala projekt som stödjer barn- och ungdoms-verksamhet. Det kan bl a handla om finansiering av cykel-hjälmar till barn.

Internationellt

ForshagaAkademin väljer att skänka pengar till välgörande ändamål istället för t ex julkort. Mottagare brukar vara organisationer som jobbar för barns välbefinnande och rättigheter. Bl.a. stödjer vi Rädda Barnen i deras arbete att lära barn i tredje världen att läsa.

Miljö

På skolan finns en miljögrupp som jobbar med att ta fram lokala mål för att minska vår miljöpåverkan. Detta handlar om allt från transporter, energiförbrukning till val vid inköp av varor och tjänster. Självklart vilar synsättet i vår undervisning på en ekologisk hållbar grund.

Bärande Idéer

Det arbete som idag bedrivs på ForshagaAkademin ska genomsyras av våra bärande idéer; helhetssyn, värdegrund, inflytande, internationalisering och entreprenöriellt tänkande. Nedan kan du läsa en förkortad beskrivning av vad detta innebär.

Bärande idén helhetssyn
Skolan arbetar för att skapa en känsla av att vi ska synliggöra och lära känna hela personen som börjar på skolan. Det är viktigt att vi kan få kunskap om hur man kan hjälpa en elev att nå så goda studieresultat som möjligt, lika viktigt är det för skolan att eleven ska växa som människa och samhällsmedborgare.
Bärande idén värdegrund
Alla på skolan ska ha insikt i och respektera skolans demokratiska värdegrund samt känna sig trygg och våga framföra sin åsikt. Ge alla likvärdiga förutsättningar oavsett kön, socioekonomiska förhållanden och funktionshinder samt lägga grunden till ett jämlikt synsätt. Vi ska visa varandra ömsesidig respekt och ta ansvar för våra handlingar. Alla ska ha en god psykisk och fysisk arbetsmiljö där vi prioriterar friskvård och hälsovård.
Bärande idén inflytande
På skolan handlar bärande idén inflytande om att kunna påverka, att vinna genomslag för idéer och synpunkter. Detta kan antingen ske spontant från individen eller i olika på förhand organiserade sammanhang.
Bärande idén internationalisering
Syftet är bland annat att alla på skolan ska ges möjlighet att utveckla förståelse för omvärlden samt få fördjupade internationella kontakter. Förutom den ökade förståelsen för omvärlden och för andra kulturer så är den bärande idén viktig för att bland annat minska rasism och öka tolerans, vidga elevens vyer, få eleverna förberedda på olika marknader och människor, arbetsmarknaden är global
Bärande idén entreprenöriellt tänkande
Den bärande idén entreprenöriellt tänkande syftar till att skolan ska hjälpa eleverna att utveckla företagsamma, eller entreprenöriella förmågor, såsom kreativitet, initiativförmåga, handlingskraft, ansvarstagande och självständighet.

KLAGOMÅLS­HANTERING

För oss på ForshagaAkademin är det viktigt att vi håller en hög kvalitet på vår verksamhet. 

Har du som elev eller vårdnadshavare något klagomål eller tycker att vi brister i något avseende, har ForshagaAkademin rutiner för vart du vänder dig med dina klagomål och hur dessa behandlas. (Våra rutiner är utformade enligt Skolverkets Rekommendationer för klagomålshantering).

Det ska vara tydligt för dig vart du kan vända dig med dina klagomål och vårt mål är att åtgärda dessa skyndsamt.

Steg 1
Elev eller vårdnadshavare som vill framföra klagomål vänder sig i första hand till ansvarig coach eller lärare. Denne kommer att ta emot klagomålet och utreda det tillsammans med berörda medarbetare och återkoppla eventuella åtgärder. Medarbetaren meddelar även rektor eller skolchef. Du kan också vända dig direkt till rektor eller skolchef om du så önskar.

Vid anmälan om kränkningar kan du framföra denna till valfri person i elevhälsan (rektor, skolchef, kurator, skolsköterska).

Steg 2
Om coachen inte behandlar klagomålet på ett sätt du är nöjd med, vänder du dig till rektor eller skolchef. Denne kommer då att utreda klagomålet och återkoppla eventuella åtgärder som vidtas utifrån det.

Steg 3
Är du fortfarande inte nöjd med hanteringen, tar du kontakt med styrelsen.

Steg 4
Är du fortfarande inte nöjd med hanteringen, tar du kontakt med Skolinspektionen här.

Kontaktuppgifter

Fredrik Ernfridsson
Rektor

ansvarig för utbildningarna hundsport, äventyrsturism, språkintroduktion

Per Johansson
Skolchef

ansvarig för utbildningarna sportfiske, viltvård, individanpassad yrkesutbildning

Anna-Karin Holmberg
kurator

Kristina Karvonen
Skolsköterska

Nils-Magnus Nilsson
Styrelseordförande

Styrelse ForshagaAkademin AB

Nils-Magnus Nilsson

Styrelseordförande

Klas Elm

Ledamot

Lena Larsson

Ledamot

Per Johansson

Ledamot och Ägarrepresentant

Lollo Englund

Ledamot och Ägarrepresentant