Elev hos oss - ForshagaAkademin

Elev hos oss

Här hittar du information om terminstider, sjukanmälan, studievägledning m.m. 

Terminstider och viktiga datum

CSN-TIDER LÄSÅRET 2018/2019

Höstterminen 2018:

2018-08-17 t.o.m. 2018-12-21

Vårterminen 2019:

2019-01-08 t.o.m. 2019-06-07

(CSN-tider är de datum som ska skrivas in på ansökan om t.ex. inackorderingstillägg.)

VÅRTERMINEN 2018
Skolstart: 8/1
Sportlov: Vecka 9 (26/2-2/3)
Påsklov: Vecka 14 (3/4-6/4)
Studentbal: 30/5
Studenten: 1/6
Skolavslutning: 8/6

HÖSTTERMINEN 2018
Skolstart åk 1:
17/8
Höstlov: v. 44 
Studiedag/Lärdag: 1 oktober
Skolavslutning: 21 december
Prövningsdagar: 19-21/12

Info om terminsstarter för åk 2 och åk 3 finns i schema på SchoolSoft

Elevhälsan

Inom elevhälsans medicinska del jobbar en skolsköterska och en skolläkare som är en integrerad del i skolans elevhälsa.
Vi jobbar enligt socialstyrelsens riktlinjer och samverkar med övriga elevhälsan.

Sjukanmälan

Sjukanmälan görs till 010-15 16 205 och är öppen mellan kl. 8:00 och 10:00.
För omyndiga elever ska förälder sjukanmäla.

Skolsköterskan

Vill ni komma i kontakt med skolsköterska
ring: 010-15 16 229, där kan du även lämna röstmeddelande.

Hälsa & livsstil

Vid ForshagaAkademin pågår ett målmedvetet och strukturerat arbete kring att främja en god hälsa för både elever och personal. Skolsköterskan erbjuder alla elever i årskurs 1 ett hälsosamtal där frågor kring studiesituation, trivsel, livsstil mm berörs. Elevhälsan jobbar förebyggande med  att stärka elevens tilltro till sina egna förmågor att aktivt förbättra och förändra levnadsvanor och livsstil, för att främja hälsa. Alla elever får göra en hälsoprofilsbedömning, ”FMS”. FMS står för fysisk, mental och social kompetensutveckling.

Livskunskap

Livskunskap handlar om att arbeta med värdegrunds- och livsstilsfrågor samt social och emotionell kompetens. Grundtanken är att ge eleverna möjlighet till reflektion, dialog och samtal kring ämnen som ligger nära deras egen verklighet såsom kärlek, relationer, sex och samlevnad, alkohol och tobak samt konflikthantering. Undervisningen i Livskunskap är obligatorisk, men inte betygsgrundande och ges i alla klasser vid ca 2 tillfällen/termin.
Temadagar
Varje termin har skolan en temadag där man har möjlighet att fördjupa sig kring olika tema.  Exempel på teman är alkohol/narkotika, relationer, stresshantering eller tolerans/främlingsfientlighet. Vid dessa tillfällen besöks vi ofta av en spännande föreläsare inom det aktuella ämnet och därefter jobbar eleverna vidare i form av diskussioner, miniarbeten och utställningar.
Elevhälsans medicinska del
Elevhälsans medicinska del arbetar med hälsofrämjande insatser som kan sammanfattas i följande punkter:

-Mottagningsarbete: elevens rätt att söka skolhälsovård för råd och enklare sjukvårdsinsatser.
-Hälsokontroller och hälsosamtal.
-Värna om elevernas fysiska och psykosociala arbetsmiljö.
-Journalhantering och annan dokumentation.
-Stödja elever med särskilda behov.
-Stödsamtal av enklare karaktär.

Studiestöd

På ForshagaAkademin kan alla vara sig själva. Här får alla den hjälp de behöver. Här skapas självförtroende. Här lyckas man! Sedan 2002 har ForshagaAkademin satsat på stödverksamhet: Portalen.

Portalen

I Portalen arbetar en specialpedagog och ett antal lärare som resurser. De hjälper elever med behov utifrån en individuell plan. Portalen har också plats för de elever som kan behöva extra mycket lugn och ro när de arbetar. Det finns även en hel del tekniska hjälpmedel som man kan ha hjälp av om man har läs- och skrivsvårigheter / dyslexi. De tillhandahålls av personalen i Portalen. Det kan vara allt från översättningspennor till iPads. Till viss del används iPads även i den vanliga undervisningen.

Tvålärarsystem

I ämnena svenska, engelska, matte, biologi och naturkunskap tillämpas ofta ett tvålärarsystem, utifrån behovet i klassen. Tvålärarsystemet innebär hjälp till alla elever, oavsett studiesituation och betygsmål.

Målet är att alla ska lyckas i klassrummet! Eleven fråntas inte känslan av gemenskap i klassen genom att gå iväg för att få hjälp. Hjälpen kommer till eleven!

Bibliotek

Biblioteket är en central resurs i skolarbetet. Här kan man studera och få hjälp av bibliotekarien med att söka information, jobba med källor och källkritik, låna böcker, läsa tidningar och tidskrifter. Bibliotekets bestånd av media speglar skolans inriktningar; här finns böcker, tidskrifter och filmer inom specialområdena sportfiske, hundsport, viltvård och äventyrsturism. Det finns även ett brett utbud av övrig facklitteratur och skönlitteraturi olika nivåer och genrer. Bibliotekarien hjälper dig gärna om du inte hittar det du söker.

I dagsläget finns ca 7000 böcker, prenumerationer på ett 70-tal tidskrifter, digitala uppslagsverk, databaser, kameror, ljud-och talböcker. Biblioteket har fräscha ändamålsenliga lokaler centralt beläget på skolan.

I anslutning till biblioteket finns också Språkbruket. Ett tyst studierum där eleverna kan sitta oh plugga. 

Öppettider

måndag 9.00-16.00
tisdag 9.00-16.00
onsdag 9.00-16.00
torsdag 9.00-15.00
fredag stängt

Kontakt

Telefon: 010-15 16 227

Det går också bra att mejla dina frågor! biblioteket@forshagaakademin.se

Ung företagsamhet

Lärare som brinner för entreprenörskap och företagande och elever som sprudlar av idéer. En perfekt kombination när alla elever på skolan läser Ung Företagsamhet.

Alla är entreprenörer

Vi på ForshagaAkademin tror att alla kan bli entreprenörer bara man vill. En ökad konkurrens på arbetsmarknaden gör att elever som drivit ett UF-företag har en fördel; man får insikten att det inte är så svårt att starta eget och man vågar tro på sin egen företagsamhet.

UF för alla

På ForshagaAkademin läser alla elever Ung företagsamhet. Detta sker tillsammans med andra klasser, vilket gör att UF-företagen ofta består av elever från olika program. Populära företagsidéer på skolan är camper, produktutveckling eller att arrangera resor och aktiviteter. Upplevelsenäringen är populär och går hand i hand med våra praktiska utbildningar. Många av våra f.d. elever har startat eget företag efter skolan – något som vi är stolta över!

Resultat UF-mässa Värmland

2016
Årets tjänst  1:a plats till  X som i dyslexi UF, Hållbart företagande – 2:a plats till HundSmask UF, Årets Produktutveckling – 3:e plats Bottle Ekipo UF, Helmias stipendium – X som i dyslexi UF till Evelina Sundfeldt

2015
Årets lärare –
1:a pris till Anna Forsberg, Årets alumn – 1:a pris till Malvina Martinsson, Årets monter –2:a pris till Venatorum UF, Årets skola – 2:a pris till ForshagaAkademin, Årets tjänst – 3:a pris till Hunts with Benefits UF

2014
Årets hantverk
1:a pris till Easy Training UF, 2:a pris till Jalf UF, Årets vara3:e pris till Easy Training UF, Årets säljare 3:e pris till Malvina Martinsson i Easy Training UF, Årets innovation2:a pris till Easygrip UF

2013
Bästa UF-skola – 1:a pris till ForshagaAkademin, Bästa produktutveckling – 1:a pris till Psst UF, Bästa tjänst – 1:a pris till Effektjägarna UF

Stipendier

Varje år delas flertalet stipendier ut till elever som studerar vid ForshagaAkademin. Skolan har egna stipendier och flera av våra samarbetspartners bidrag gör det möjligt att dela ut flera generösa stipendier till våra elever. Nedan finner du skolans egna stipendier. För mer info om våra branschstipendier, se respektive utbildningssida.
Stipendium för bra studieresultat
ForshagaAkademin delar vid varje terminsslut ut ett studiestipendium till en elev på varje program och årskurs som uppnått det hösta betygsgenomsnittet. Första gången en elev kan erhålla stipendiet är i samband med våravslutningen i åk1.
Stipendium för gott föredöme
ForshagaAkademin delar vid varje terminsslut ut ett stipendium till en elev i varje årskurs på varje program som sköter sina studier väl, uppvisar en hög social kompetens och har en god närvaro. Stipendiaten ska vara ett föredöme för de andra eleverna på skolan.
Årets gymnasist
ForshagaAkademin utser i samband med studenten en stipendiat i åk3 på något av skolans program som uppfyller något eller några av föjlande kriterier: -Goda studieresultat -Hög social kompetens -Entreprenöriellt tänkande -Verkat för att sprida en positiv bild av ForshagaAkademin.
Resestipendium
ForshagaAkademin delar 2 gånger per år ut ett stipendium som är avsett för studerande på gymnasiet. Stipendiesumman är på 6000 kr/år och utdelas till den elev som vill förlägga sin praktik utomlands. Stipendiet kan sökas en gång på hösten och en gång på våren. Stipendiaten utses av Stipendiekommittén.

Kriterier
Resan ska ha ett tydligt syfte och vara kopplat till elevens APU. Resan ska ha en koppling till framtida yrkesutövning. Stöd ges för resa och/eller logi. Resa och logi beaktas enligt billigaste rimliga alternativ. Särskild hänsyn kan tas till elevens ekonomiska situation. Efter resan ska eleven skriva en reseberättelse inkluderat foton som skolan förbehåller sig rätten att publicera i marknadsföringssammanhang och på skolan hemsida. Sista ansökningsdag är 30 oktober och 31 mars.
I ansökan ska tydligt framgå:
• Syfte med resan
• När resan ska genomföras
• Budget
• Kontaktperson på praktikplatsen utomlands
Ansökan lämnas in skriftligt till Per Johansson eller Fredrik Ernfridsson. Stipendiekommittén utser stipendiat/stipendiater.

Studievägledning

Som gymnasieelev vid ForshagaAkademin finns möjlighet att få hjälp med vägledning under sin studietid
På skolan finns möjlighet till studievägledning dit man som gymnasieelev kan vända sig när man vill planera sina studier. Här kan man få hjälp med;

  • Vägledning om olika val man kan göra under sin utbildningstid vid ForshagaAkademin (t.ex. om studieförberedande spår eller fördjupningsspår inom respektive program
  • Vägledning och information om eftergymnasiala studier.
  • Vägledning och information om utbildningar efter gymnasiet, och om yrken samt arbetsmarknad.
  • Vägledning och information om behörighetskrav och betyg mm.