Elev hos oss - ForshagaAkademin

Elev hos oss

Här hittar du information om terminstider, sjukanmälan, studievägledning m.m. 

Terminstider och viktiga datum

VÅRTERMINEN 2020

Skolstart: 7/1
Sportlov: v. 9
Påsklov: v. 16
Studiedag: 22/5 
Studenten: 29/5 (studentbal 27/5)

Skolavslutning åk1 och 2: 
HUND     
åk 1: 28/5, åk 2: 15/5
VILT     
åk 1: 20/5, åk 2: 23/5
FISKE         
åk 1: 20/5, åk 2: 21/5
ÄVENTYR     
åk 1: 20/5, åk 2: 20/5

HÖSTTERMINEN 2020

Skolstart: se resp. program nedan
Höstlov: v. 44  (Viltvård: v.42)
Studiedag/Lärdag: 
Skolavslutning: — 
Prövningsdagar: —

Skolstart åk 1-3
HUND     
åk 1: 16/8, åk 2: 19/8,  åk 3: 24/8
VILT     åk 1: 16/8, åk 2: 19/8,  åk 3: 24/8
FISKE         åk 1: 16/8, åk 2: 19/8,  åk 3: 24/8
ÄVENTYR      åk 1: 16/8, åk 2: 24/8,  åk 3: 31/8

CSN-TIDER LÄSÅRET 2019/2020

(CSN-tider är de datum som ska skrivas in på ansökan om t.ex. inackorderingstillägg.)

Vårterminen 2020: 2020-01-07 t.o.m. 2020-06-05
Höstterminen 2020: 2020-08-17 t.o.m. 2020-12-18

För terminstider YH – klicka här!

Elevhälsan

Inom elevhälsans medicinska del jobbar en skolsköterska och en skolläkare som är en integrerad del i skolans elevhälsa. Vi jobbar enligt socialstyrelsens riktlinjer och samverkar med övriga elevhälsan.

Sjukanmälan

Sjukanmälan görs till 010-15 16 205 och mellan kl. 8:00 och 10:00. För omyndiga elever ska förälder sjukanmäla.

Elevhälsa

Vid ForshagaAkademin pågår ett målmedvetet och strukturerat arbete kring att främja en god hälsa för både elever och personal. Skolsköterskan erbjuder alla elever i årskurs 1 ett hälsosamtal där frågor kring studiesituation, trivsel, livsstil mm berörs. Elevhälsan jobbar förebyggande med  att stärka elevens tilltro till sina egna förmågor att aktivt förbättra och förändra levnadsvanor och livsstil, för att främja hälsa.

temadagar

Varje termin har skolan en temadag där man har möjlighet att fördjupa sig kring olika tema.  Exempel på teman är alkohol/narkotika, relationer, stresshantering eller tolerans/främlingsfientlighet. Vid dessa tillfällen besöks vi ofta av en spännande föreläsare inom det aktuella ämnet och därefter jobbar eleverna vidare i form av diskussioner, miniarbeten och utställningar.

Skolsköterskan

Vill ni komma i kontakt med skolsköterska ring:
010-15 16 229. Här kan du även lämna röstmeddelande.

livskunskap

Livskunskap handlar om att arbeta med värdegrunds- och livsstilsfrågor samt social och emotionell kompetens. Grundtanken är att ge eleverna möjlighet till reflektion, dialog och samtal kring ämnen som ligger nära deras egen verklighet såsom kärlek, relationer, sex och samlevnad, alkohol och tobak samt konflikthantering. Undervisningen i Livskunskap är obligatorisk, men inte betygsgrundande och ges i alla klasser vid ca 2 tillfällen/termin.

elevhälsans medicinska del

Elevhälsans medicinska del arbetar med hälsofrämjande insatser som kan sammanfattas i följande punkter: -Mottagningsarbete: elevens rätt att söka skolhälsovård för råd och enklare sjukvårdsinsatser. -Hälsokontroller och hälsosamtal. -Värna om elevernas fysiska och psykosociala arbetsmiljö. -Journalhantering och annan dokumentation. -Stödja elever med särskilda behov. -Stödsamtal av enklare karaktär.

Studiestöd

På ForshagaAkademin kan alla vara sig själva. Här får alla den hjälp de behöver. Här skapas självförtroende. Här lyckas man! Sedan 2002 har ForshagaAkademin satsat på stödverksamhet: Portalen.

Portalen

I Portalen arbetar en specialpedagog och ett antal lärare som resurser. De hjälper elever med behov utifrån en individuell plan. Portalen har också plats för de elever som kan behöva extra mycket lugn och ro när de arbetar. Det finns även en hel del tekniska hjälpmedel som man kan ha hjälp av om man har läs- och skrivsvårigheter / dyslexi. De tillhandahålls av personalen i Portalen. Det kan vara allt från översättningspennor till iPads. Till viss del används iPads även i den vanliga undervisningen.

Tvålärarsystem

I ämnena svenska, engelska, matte, biologi och natur- kunskap tillämpas ofta ett tvålärarsystem, utifrån behovet i klassen. Tvålärarsystemet innebär hjälp till alla elever, oavsett studiesituation och betygsmål.

Målet är att alla ska lyckas i klassrummet! Eleven fråntas inte känslan av gemenskap i klassen genom att gå iväg för att få hjälp. Hjälpen kommer till eleven!

BIBLIOTEK

Klicka här för att komma till ForshagaAkademins bibliotek. Där kan du se dina lån, söka i bibliotekskataloger
och få boktips från vår bibliotekarie.

Öppettider

måndag 9.00-16.00
tisdag 9.00-16.00
onsdag 9.00-16.00
torsdag 9.00-15.00
fredag stängt

KONTAKT

Telefon: 010-15 16 227

Det går också bra att mejla dina frågor! biblioteket@forshagaakademin.se

Ung företagsamhet

Lärare som brinner för entreprenörskap och företagande och elever som sprudlar av idéer. En perfekt kombination när alla elever på skolan läser Ung Företagsamhet.

alla är entreprenörer

Vi på ForshagaAkademin tror att alla kan bli entreprenörer bara man vill. En ökad konkurrens på arbetsmarknaden gör att elever som drivit ett UF-företag har en fördel; man får insikten att det inte är så svårt att starta eget och man vågar tro på sin egen företagsamhet.

UF för alla

På ForshagaAkademin läser alla elever Ung företag-samhet. Detta sker tillsammans med andra klasser, vilket gör att UF-företagen ofta består av elever från olika program. Populära företagsidéer på skolan är camper, produktutveckling eller att arrangera resor och aktiviteter. Upplevelsenäringen är populär och går hand i hand med våra praktiska utbildningar. Många av våra f.d. elever har startat eget företag efter skolan – något som vi är stolta över!

Resultat UF-mässa Värmland

2019
Årets monter – 1:a pris till Fire log UF, Årets säljare – 1:a pris till Carl Fiedler från Liv i Trägår’n UF,  Årets tjänst – 3:e pris till Scandinavian guiding UF

2018
Årets UF-företag 
– 2:a plats till Knatte K9 UF, Årets monter – 1: a pris till Natur Design UF, Årets UF-kooperativ – 1: a pris till SEJA Fishing Guides UF, Årets logotyp – 3:e pris till Natur Design UF

2017
Årets vara
 – 1:a pris till Smarta Tassar UF,  Årets Säljare – 2: pris till Anna Lindberg från Smarta Tassar UF,
Hållbart företagande – 2:a pris till Smarta Tassar UF, Årets protuktutveckling – 3:e pris till Fantasy Baits UF

2016
Årets tjänst  1:a plats till  X som i dyslexi UF, Hållbart företagande – 2:a plats till HundSmask UF, Årets produktutveckling – 3:e plats Bottle Ekipo UF, Helmias stipendium – X som i dyslexi UF till Evelina Sundfeldt

2015
Årets lärare –
1:a pris till Anna Forsberg, Årets alumn – 1:a pris till Malvina Martinsson, Årets monter –2:a pris till Venatorum UF, Årets skola – 2:a pris till ForshagaAkademin, Årets tjänst – 3:e pris till Hunts with Benefits UF

2014
Årets hantverk
1:a pris till Easy Training UF, 2:a pris till Jalf UF, Årets vara3:e pris till Easy Training UF, Årets säljare 3:e pris till Malvina Martinsson i Easy Training UF, Årets innovation2:a pris till Easygrip UF

2013
Bästa UF-skola – 1:a pris till ForshagaAkademin, Bästa produktutveckling – 1:a pris till Psst UF, Bästa tjänst – 1:a pris till Effektjägarna UF

Stipendier

Varje år delas flertalet stipendier ut till elever som studerar vid ForshagaAkademin. Skolan har egna stipendier och flera av våra samarbetspartners bidrag gör det möjligt att dela ut flera generösa stipendier till våra elever. Nedan finner du skolans egna stipendier. För mer info om våra branschstipendier, se respektive utbildningssida.
Stipendium för bra studieresultat
ForshagaAkademin delar vid varje terminsslut ut ett studiestipendium till en elev på varje program och årskurs som uppnått det hösta betygsgenomsnittet. Första gången en elev kan erhålla stipendiet är i samband med våravslutningen i åk1.
Stipendium för gott föredöme
ForshagaAkademin delar vid varje terminsslut ut ett stipendium till en elev i varje årskurs på varje program som sköter sina studier väl, uppvisar en hög social kompetens och har en god närvaro. Stipendiaten ska vara ett föredöme för de andra eleverna på skolan.
Stipendium för bästa utveckling

Detta stipendium delas ut både vid vårterminen och höstterminen, till åk 2- och 3-elever. Stipendiet ges till elev som visat en positiv utveckling. Det kan exempelvis ges till elev som visar stort ansvarstagande för sin ”träning” och utveckling inom utbildningsområdet (hund, äventyr/friluftsliv, sportfiske eller jakt).

Årets gymnasist
ForshagaAkademin utser i samband med studenten en stipendiat i åk3 på något av skolans program som uppfyller något eller några av föjlande kriterier: -Goda studieresultat -Hög social kompetens -Entreprenöriellt tänkande -Verkat för att sprida en positiv bild av ForshagaAkademin.
Resestipendium
ForshagaAkademin delar 2 gånger per år ut ett stipendium som är avsett för studerande på gymnasiet. Stipendiesumman är på 6000 kr/år och utdelas till den elev som vill förlägga sin praktik utomlands. Stipendiet kan sökas en gång på hösten och en gång på våren. Stipendiaten utses av Stipendiekommittén. Kriterier Resan ska ha ett tydligt syfte och vara kopplat till elevens APU. Resan ska ha en koppling till framtida yrkesutövning. Stöd ges för resa och/eller logi. Resa och logi beaktas enligt billigaste rimliga alternativ. Särskild hänsyn kan tas till elevens ekonomiska situation. Efter resan ska eleven skriva en reseberättelse inkluderat foton som skolan förbehåller sig rätten att publicera i marknadsföringssammanhang och på skolan hemsida. Sista ansökningsdag är 30 oktober och 31 mars. I ansökan ska tydligt framgå: • Syfte med resan • När resan ska genomföras • Budget • Kontaktperson på praktikplatsen utomlands Ansökan lämnas in skriftligt till Per Johansson eller Fredrik Ernfridsson. Stipendiekommittén utser stipendiat/stipendiater.

Studievägledning

Som gymnasieelev vid ForshagaAkademin finns möjlighet att få hjälp med vägledning under sin studietid. Vår studievägledare heter Håkan Skarfelt och du hittar även information om kommande högskoleprov m.m. på tavlan utanför fritidsvärdarnas kontor.

På skolan finns möjlighet till studievägledning dit man som gymnasieelev kan vända sig när man vill planera sina studier. Här kan man få hjälp med;

  • Vägledning om olika val man kan göra under sin utbildningstid vid ForshagaAkademin (t.ex. om studieförberedande spår eller fördjupningsspår inom respektive program
  • Vägledning och information om eftergymnasiala studier.
  • Vägledning och information om utbildningar efter gymnasiet, och om yrken samt arbetsmarknad.
  • Vägledning och information om behörighetskrav och betyg mm.