Uppdrag: Teknikbana för MTB - ForshagaAkademin

Under läsåret har eleverna i Äventyr åk 1 jobbat med ”Projekt Teknikbana”!
Här kommer en kort summering av hur arbetet sett ut under året:

I början av terminen studerade klassen skogsbrukets historiska utveckling och framtida utvecklingsmöjligheter. Eleverna gjorde studiebesök hos Skogsstyrelsen, där eleverna fick en förståelse för skogsnäringarnas betydelse för samhällsekonomin och för hållbar utveckling, samt på bruket i Grums där de fick se hur man arbetar med skogsfastighetens produktionsvärden.

Skogen har både ett naturvärde, kulturmiljövärde och ett sociala värde och det är dessa värden som eleverna jobbat utifrån när de anlagt en teknikbana för MTB i närheten av skolan.
Eleverna utgick från ett befintligt gångstråk och har sedan lagt till ett flertal hinder så att stråket skall fungera som en teknikbana för cyklister. 

Under arbetet med teknikbanan har eleverna tittat på det svenska friluftslivets historiska utveckling samt framtida möjligheter till naturupplevelser. Ett besök till Säfsen var ett måste då de har anlagt en teknikbana och där fick klassen lära sig mycket genom att se en “riktig” bana och ställa frågor till dem som jobbar med banan.

Det har varit viktigt för klassen att arbeta hållbart och för att bibehålla naturens egna förutsättningar, såsom naturliga rötter, kurvor och skutt. Tillsammans med Naturskyddsföreningen har klassen dessutom satt upp vildbibon i utkanten av leden, för att främja biologisk mångfald. I slutet av april stod teknikbanan, som ligger naturskönt längs med Klarälven i Forshaga, klar och kunde invigas. Till varje hinder på banan finns en skylt med angiven svårighetsgrad, korta instruktioner och en QR kod.

Välkommen till Näset och Forshaga!

Kursmoment för ÄVTU1: Mångbruk av Skog samt Besöksnäring.