Deklaration för en stark demokrati – första skola att skriva under

Anna-Karin Holmberg med diplomet från Kommittén Demokratin 100 år. Det visar att ForshagaAkademin har undertecknat Deklaration för en stark demokrati. 

 

Som första skola i Sverige har ForshagaAkademin undertecknat Deklaration för en stark demokrati och står bakom deklarationen i sin helhet.
Detta för att uppmärksamma att demokratin i Sverige firar 100 år 2021.
– Vi vill understryka att vi tydligt tar avstånd från diskriminering, extremism, främlingsfientlighet, korruption och rasism, säger Per Johansson, skolchef på ForshagaAkademin.

Detta ställningstagande innebär att en rad projekt, åtaganden och aktiviteter i demokratins tecken kommer att genomföras inom ramarna för skolans verksamhet. ForshagaAkademin har tillsatt en demokratikommitté som kommer att leda arbetet och bland annat skapa en temadag i demokratins tecken, den 12 oktober. Utöver det kommer även en temadag kring funktionsvariationer arrangeras.

Skolan kommer att jobba för att utveckla sitt arbete med demokrati gentemot elever och personal. Inte minst för att se över hur elevinflytandet fungerar.

– Där vill vi stärka elevsamverkan genom ett aktivt elevråd på skolan. Ett annat konkret exempel är att vi ska ha med elever i processen när vi anställer personal till skolan. Vi ska även utveckla ett aktivitetsråd som kan påverka i frågor gällande fritid och boendemiljö, säger Per Johansson.

 

Livskunskap på schemat

 

Per Johansson, skolchef på ForshagaAkademin, undertecknar deklarationen för en stark demokrati.

Per Johansson, skolchef på ForshagaAkademin, undertecknar deklarationen för en stark demokrati.

ForshagaAkademins alla årskurser har livskunskap på schemat där det finns en årsplan med återkommande teman. Bland annat: nätetik, livsstil, könsroller, normer, konflikthantering och elevsamverkan.

En viktig milstolpe i ForshagaAkademins arbete med inkludering och demokrati är att utbildningen IM, individanpassad yrkesutbildning startar hösten 2021.

– En utbildning som ska ge större möjligheter för personer med funktionsvariationer att förverkliga sina drömmar. För att ge samtliga elever bästa möjliga förutsättningar kommer studiegången individanpassas utifrån intresse och behov av stöd samt med ett nära samarbete med branschen för att skapa större möjligheter till en meningsfull vardag även efter gymnasieåren, berättar Per Johansson.

– Dessutom kommer vi att jobba med klassrumsbaserad språkträning, då vi förväntar oss att många av eleverna har någon typ av språksvårighet. ”Språkliga handlingar är en rättighet” – det står i barnkonventionen att barnets rätt omfattar bland annat rätten att utvecklas, att tänka egna tankar och bilda egna åsikter, att fritt få uttrycka sin mening och att få ta del av information. Då krävs det att man kan kommunicera språkligt, säger Per Johansson.

 

Nationell kraftsamling från regeringen

 

Skolan kommer att jobba för att utveckla sitt arbete med demokrati gentemot elever och personal, inte minst för att se över hur elevinflytandet fungerar.

Skolan kommer att jobba för att utveckla sitt arbete med demokrati gentemot elever och personal. Inte minst för att se över hur elevinflytandet fungerar.

Under 2020 och 2021 genomför regeringen en nationell kraftsamling ”Demokratin 100 år – samling för en stark demokrati”. Detta för att säkerställa en levande och uthållig demokrati för framtiden. Kommittén leds av Peter Örn.

– Kunskap är avgörande för att kunna delta i demokratin och skolan har ett särskilt uppdrag att både lära ut om demokrati och utöva demokrati i praktiken. Det är särskilt viktigt att aktörer som arbetar med undervisning och formandet av kommande generationer lägger kraft på att utveckla demokratin och demokratiska arbetssätt. Deras elever kommer att avgöra hur framtidens demokrati ser ut. Det är glädjande att ForshagaAkademin, som första gymnasieskola i samlingen, valt att underteckna Deklaration för en stark demokrati, säger Peter Örn, ordförande i kommittén Demokratin 100 år.

 


För ytterligare information

Per Johansson, skolchef, 010-15 16 221
Anna-Karin Holmberg, ansvarig för ForshagaAkademins
demokratikommitté, 010-15 16 230

Läs mer om ForshagaAkademin på: forshagaakademin.se

Läs mer om projektet på: vardemokrati.se