Nätprovfiske i Molkomsjön - ForshagaAkademin

Under förra veckan genomförde fiskeelever från YH 2 och Gy 3 ett standardiserat nätprovfiske i Molkomsjön. Nätprovfiske är en metod som används för att kunna bedöma ett fiskbestånds status i en sjö. Näten som används i den här typen av provfiske är översiktsnät vilka innehåller sektioner av olika maskstorlekar för att kunna fånga alla storlekar av fisk. Arter som fångades var abborre, benlöja, björkna, braxen, gers, gös, mört och nors.

Frågor som blir besvarade genom att analysera fångsten är bl.a. vilka arter som finns i vattensystemet, hur stor biomassan är och hur storleksfördelningen eller åldersstrukturen ser ut hos respektive fiskart. Detta är viktig information för att kunna förvalta fiskbestånd på bästa sätt. Som komplement till informationen om fiskarnas längd och vikt utfördes under provfiskeveckans sista dag en laboration där vissa delar av fångsten åldersbestämdes. Detta gjordes genom att preparera och studera gällock och fiskfjäll i stereoluppar samt mikroskop. Tillsammans ger dessa olika uppgifter värdefull information om fiskarnas tillväxt sjön.

Nu väntar ett spännande analys- och efterarbete för eleverna i form av att skriva provfiskerapporter.