Biotopvårdsarbete i rinnande vatten - ForshagaAkademin

Under två dagar har eleverna i åk 2 på SportfiskeAkademins genomfört biotopvårdande åtgärder i rinnande vatten. Syftet har varit att återställa miljön så att den blir bättre för bl.a. öringen. Detta gjordes genom att placera sten av olika storlekar tillbaka i vattendraget, tillsätta död ved (trädmaterial) och lekgrus.

Första dagen var ett träningspass där eleverna fick utveckla sin förmåga att läsa vattnet och lägga ut material på ett bra sätt tillsammans med handledare. Dag två var det examination, d.v.s. eleverna placerades i arbetsgrupper som fick ansvar för olika arbetsobjekt. Där fick de tillsammans planera, genomföra arbetsuppgifter samt dokumentera arbetet före och efter utförda åtgärder.

Eleverna arbetade mycket bra och stora ytor har fått en bättre miljö för kommande öringlek.

Ett stort tack riktas till Bo-Erland Johansson, Skogsstyrelsen för undervisningsobjekt och handledning.