Biotopvård – Sportfiskeakademins elever har lektionssalen i fält - ForshagaAkademin

Gymnasieeleverna i årskurs 2, har haft skolundervisning med praktisk biotopvård i strömmande vatten. Många av Sveriges rinnande vatten är påverkade av flottledsrensning. Vilket innebär att rinnande vatten för längre sedan anpassades, för att få en effektiv transport för timmer, vilket har påverkat den biologiska mångfalden, tex har öringen påverkats negativt. Eleverna har nu arbetat med att återställa delar av vattensystem, som är påverkade av flottningen. Elevarbetet har bestått att återskapa nya ståndplatser med sten i olika storlekar, tillfört ”död ved”, dvs stockar om mindre träd i vattnet. Den döda veden förser vattnet med energi och byggnadsmaterial för en rikare näringsväv, samt så är död ved ett gömsle för fisk. Tillbaka i skolan kommer eleverna fortsätta sina studier i biotopvård – biologisk mångfald och frågor i hållbar förvaltning.

Stort tack riktas till Bo-Erland Johansson, som hjälpt oss under dessa dagar!